ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EXZO


Identiteit van de ondernemer

EXZO B.V.B.A.
Léon Bekaertlaan 3 E
9880 Aalter
België

Telefoonnummer: +32 (0)9 311 00 94
E-mail: info@exzo.be
Ondernemingsnummer: 0688.738.206


Artikel 1 - Toepassing

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de onder vermelde voorwaarden de enig geldende tussen partijen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ecohout en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ecohout en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ecohout voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ecohout zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 - Aanbod

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van loon, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor ons de prijzen op evenredige manier aan te passen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de levering van de goederen zoals vermeld.

De keuze van de producten en hun aanwending voor de oplossing van een toepassing vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Prijsoffertes gelden slechts voor de duur van 30 dagen.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ecohout gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ecohout niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ecohout onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ecohout is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ecohout passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ecohout daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Ecohout kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ecohout op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Ecohout zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van ecohout waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 - Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de
verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Leveringen kunnen gebeuren in heel Vlaanderen en Nederland. In Wallonië in overleg. Ecohout behoud zich de vrijheid om de verkoop te ontbinden, als de levering door omstandigheden niet kan door gaan op basis van regio.

Alle leveringen van ecohout worden uitgevoerd met een oplegger die is voorzien met een kooiaap. Het is aan de klant om er rekening mee te houden dat het leveradres bereikbaar is met een oplegger. Indien dit niet mogelijk is, is het aan de klant om hier op voorhand over te communiceren. In overleg kan hiervoor een oplossing worden besproken.

Artikel 5 - Klachten

Klachten betreffende het materiaal moeten ons toekomen binnen de 24 uur na levering.
Na deze termijn zal de levering beschouwd worden als zijnde uitdrukkelijk aanvaard.
Waarborg is deze die door de fabrikant gegeven wordt. Ecohout is verdeler van
producten en diensten. De verantwoordelijkheid beperkt zich dan ook enkel tot de
waarborg welke wordt gegeven/aanvaard door de producent/leverancier van de goederen.
In geval van gebrekkig materiaal of constructie, zal na overleg met de fabrikant en indien
waarborg van toepassing is, de waarborg zich beperken tot het kosteloos vervangen van
de gebrekkige erkende stukken. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke
gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden
toegezonden. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.

Elke betwisting van de factuur moet per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na
ontvangst ervan aan onze maatschappelijke zetel gericht worden. Het aanvaarden van
deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel
deze als bijzondere en hebben voorrang op deze van de koper. We houden nooit rekening
met de algemene koopvoorwaarden van de koper.

Artikel 6 - Betaling

Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de
factuurdatum, zal het bedrag of het verschuldigde saldo, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, ten titel van een forfaitaire schadevergoeding met 15% worden
verhoogd met een minimum van 250 en een maximum van 1250 en zal eveneens een
intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar op het factuurbedrag.
Alle facturen dienen bij ophaling of bij levering contant betaald te worden indien niet
voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake
tussen de partijen werd getroffen. De betalingen zijn opeisbaar op de door de verkoper
vastgestelde termijn. Betalingen op krediet/afbetaling zijn uitgesloten.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
ingeval van laattijdige betaling.

Het risico gaat over op de koper van bij de contractsluiting.

Artikel 8 - Ontbinding

Wanneer zich een achterstand in de betalingen voordoet behoud de verkoper zich het
recht om ofwel de bestaande relaties op te schorten of als verbroken te beschouwen en
een schadevergoeding te eisen voor de in normale omstandigheden nog te verwachten omzet.

Artikel 9 - Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire
schadevergoeding ten bijdrage van 15% van de waarde van de bestelling verschuldigd,
met hetzelfde minimum van 125 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de
mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 10 - Derden

EXZO kan u als leverancier in contact brengen met aannemers die voor u de plaatsing
verzorgen. Aangezien ecohout enkel verantwoordelijk is voor de levering en het
materiaal zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de plaatsing. Het u in
contact brengen met aannemers betekent geen hoofdelijke aansprakelijk voor ecohout.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor ecohout niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

Algemeen

U mag een afgeleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden aan ons retour zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel.

Indien het product tekortkomingen vertoont, of beschadigd werd tijdens het transport, heeft u de keuze tussen een terugbetaling van het artikel (inclusief transportkosten) , of vervanging van het artikel binnen de 30 dagen (of zodra het artikel op nieuw beschikbaar is).

Wanneer u de geleverde artikelen niet binnen de 14 dagen aan ecohout heeft teruggezonden, of gemeld heeft dat u de aankoop wenst te annuleren, is de verkoopsovereenkomst definitief. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt.

Bedenktijd

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ecohout mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Indien ecohout de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien ecohout de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ecohout hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ecohout.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ecohout. Dit hoeft niet als ecohout heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ecohout verstrekte redelijke en duidelijke instructies
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als ecohout niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als ecohout aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van ecohout bij herroeping

Als ecohout de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Ecohout betaalt u het bedrag dat u reeds betaald heeft voor de producten volledig terug binnen de 30 dagen. Indien de bestelling door ons geleverd werd, brengen wij enkel de betaalde transportkosten in rekening. Indien wij de goederen zelf moeten komen terughalen, rekenen wij hiervoor dezelfde transportkosten aan als voor de oorspronkelijke levering. Indien u de producten zelf terug brengt , hoeft u natuurlijk niets te betalen.
Ecohout gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ecohout de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

In volgende gevallen kan een artikel nooit worden geannuleerd:

• Het artikel is geen standaardartikel maar werd speciaal gemaakt, voor u speciaal besteld, of aangepast voor u
• Het artikel werd beschadigd
• Het artikel is niet meer volledig
• Het artikel werd door u reeds gebruikt
• Hout leeft, het kan krimpen en uitzetten en krommingen vertonen.
Deze eigenschappen zijn eigen aan 'hout' en zijn geen reden tot terugname

Artikel 13 - Toepasselijk Recht

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent en de Vredegerechten Oost-Vlaanderen - Vredegerecht Gent bevoegd zijn.

Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.


BIJZONDERE VOORWAARDEN EXZO
Onze algemene voorwaarden gekoppeld aan jouw bestelling bij ecohout

1.1. Ik heb een foutieve bestelling geplaatst
Wanneer je online een foutieve bestelling hebt doorgevoerd en er materialen ontbreken, te veel werden toegevoegd of er zich fouten voordoen die betrekking hebben op de afmetingen, vragen wij om z.s.m. hierover telefonisch contact op te nemen met één van onze werknemers. Dat binnen de eerste 24 uur na het doorvoeren van de bestelling. Op die manier kan de fout eenvoudig worden aangepast in het orderverwerkingssysteem.

1.1.2. Wat als ik niet binnen de 24 uur melding maak van mijn foutieve bestelling?
Hierbij maken we een onderscheid tussen een bestelling van stockartikelen en een bestelling met artikelen die op maat worden vervaardigd of worden verwerkt in één van onze zagerijen of producties. Indien het gaat om een stockartikel kunnen we mits overleg met één van onze medewerkers de bestelling alsnog aanpassen of annuleren. Indien de bestelling handelt over maatwerk of materialen die per bestelling in de productie worden verwerkt, is annulatie of wijziging onmogelijk indien reeds vervaardigd. De klant is in deze gevallen verplicht om de betaling uit te voeren of heeft geen recht op een terugbetaling.

1.2. De lengtes zijn langer dan voorzien
Indien de bestelling online werd doorgevoerd en op het moment van afhaling blijkt dat de lengtes langer zijn dan in de oorspronkelijke bestelling, dient de klant in te staan voor de meerprijs. In de ecohout-producties en stockageplaatsen worden altijd lengtes voorzien die zo dicht mogelijk aanleunen bij de wensen van de consument. Op die manier trachten we het verzaagd verlies steeds tot het minimale te beperken. Echter kan ecohout niet garanderen dat dit exact overeenkomt met het aantal gevraagde lopende of vierkante meter uit de bestelling van de klant. Eveneens wanneer de betaling online werd volbracht, kan er hiervoor een meerprijs worden aangerekend op het moment van afhaling. Bij levering wordt de klant geïnformeerd door de ecohout-medewerker over de eventuele stockbreuk of tussentijdse verkoop waardoor de gewenste lengte niet meer ter beschikking is. De klant zal worden verzocht om voor de levering de betaling van de meerprijs te voldoen en hiervan indien nodig een betalingsbewijs te voorzien.

1.3 Kwaliteitseisen en hoeveelheidsfouten
Bij ophaling is de klant zelf verantwoordelijk om een controle uit te voeren op de kwaliteit van de opgeladen materialen en de aantallen. Eenmaal de klant het terrein heeft verlaten, wordt dat door ecohout beschouwd als ‘aanvaard’. Mocht achteraf blijken dat het aantal niet overeenstemt met de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid, geeft dat geen recht tot extra materiaal. ecohout kan hierbij geen controle uitvoeren of nagaan of de klant al dan niet de waarheid spreekt.
Mocht achteraf blijken dat de kwaliteit niet goed is, geeft dat geen recht tot omruiling. Ecohout kan hierbij geen controle uitvoeren of nagaan hoe de materialen in de tussentijd werden getransporteerd of gestockeerd.
Wanneer de klant de bestelling had doorgevoerd voor ophaling, kan er nooit worden verwacht dat ecohout instaat voor nalevering op adres van de klant. Indien er uitzonderlijk door een medewerker wordt besloten om akkoord te gaan met een omruiling of het ter beschikking stellen van extra of andere materialen, dient de klant hiervoor zelf naar het filiaal te komen. Bij levering is de tussenkomst afhankelijk van de specifieke situatie en wordt door ecohout steeds gevraagd om binnen de 24 uur melding te maken van een eventuele fout in de afgeleverde bestelling. Indien de melding 24 uur na de levering door de klant wordt aangehaald, kan ecohout hierin geen verantwoordelijkheid meer op nemen.

1.3.1 Wat als ik niet tevreden ben over de kwaliteit van de geleverde materialen?
Wanneer de klant na levering niet tevreden is over de geleverde kwaliteit van de materialen, dient hij of zij in achting te nemen dat enkele eigenschappen houteigen zijn. Hout bevat scheuren, leeft en kan dus krimpen, zwellen en kromtrekken. Deze eigenschappen zijn eigen aan natuurlijke materialen en hebben geen invloed op de duurzaamheid van het materiaal. Wanneer ecohout vaststelt dat de afwijking behoort tot de toelaatbare marge, dienen de materialen niet omgeruild te worden op kosten van ecohout. In dat geval gaat ecohout ervan uit dat de afwijking kan opgevangen worden door de aangewezen 5 à 10% extra die de klant dient te bestellen. Wanneer de klant alsnog een omruiling van de goederen wenst of ecohout akkoord gaat met een omruiling, is het tweede transport steeds voor de rekening van de klant (120 euro excl. btw).

1.3.2. Wat doe ik wanneer ik foutieve materialen heb ontvangen of de aantallen niet kloppen?
Indien het constateerbaar is dat de materialen niet overeenstemmen met de oorspronkelijke bestelling, wanneer u bijvoorbeeld thermo ayous heeft besteld en thermowood heeft ontvangen, vragen wij om foto’s door te sturen van de verkregen materialen in hun originele verpakking. Op deze manier kunnen we nagaan of de opmerking correct is en kunnen de materialen in hun originele verpakking worden geretourneerd. Bij een groot volume staat ecohout in voor het retourtransport en de verdere omruiling. Bij een klein volume vragen we aan de klant om de ontbrekende aantallen of de foutief geleverde materialen om te ruilen op ons adres in Aalter.

1.3.3. Wat doe ik bij beschadiging door transport?
Naast afwijkingen door houteigen eigenschappen, is het ook mogelijk dat er tijdens het transport schade aan de materialen wordt toegebracht.
Indien dit het geval is bij uw bestelling vragen wij steeds om contact op te nemen met één van onze medewerkers en foto’s door te sturen. Zo kan de klant aantonen dat de beschadiging effectief werd veroorzaakt tijdens het transporteren van de materialen.
Ondanks het feit dat het bijzonder spijtig is dat er zich beschadiging kan voordoen tijdens het transport, rekenen we dit onder de aangewezen 5 à 10% extra om verzaagd verlies, uitval en dus ook lichte transportschade op te vangen. De reden hiervoor schuilt zich in het feit dat dit helaas nooit 100% uit te sluiten valt. Planken die plaatselijk beschadigd zijn door in- en uitladen of contact met de lepels van de heftruck of kooiaap, rekenen wij enkel mee met de effectieve lengte waar er sporen van beschadiging te zien zijn. Delen die niet aangetast zijn door de beschadiging kunnen namelijk zonder probleem in wildverband verwerkt worden.
Wanneer blijkt dat de transportschade groter is dan 5 à 10%, wordt in onderling overleg met een medewerker een oplossing besproken.

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg.

Kiezen voor Ecohout is:

Persoonlijk advies

Eco - logisch

Snelle levering

Grote stock

1000 m² showroom

Product uitgelicht

Douglas lariks plankenscherm 28 mm

Robuuste blokhutplanken in Douglas larikshout, komen optimaal tot hun recht als je ze gebruikt als planken voor uw tuinscherm. Dergelijke lariksplanken kunnen onbehandeld gebruikt worden in combinatie met gleufpalen in aluminium, beton, of hout. Ze hebben dus geen nood aan extra verduurzaming, waardoor het hout géén licht groene schijn heeft. Douglas planken hebben origineel een zalmroze tot lichtbruine tint die na verloop van tijd mooi zal vergrijzen. Je blijft dus steeds een heel naturelle uitstraling behouden. Door de dikte van de planken bent u tevens verzekerd van een stevig en stabiel geheel. Een prachtig alternatief voor de grenen geïmpregneerde tuinscherm planken. De hoogte van de latten van 13,2 cm zal ervoor zorgen dat deze planken een robuuste uitstraling geven, bij gebruik als afsluiting. Prijsvoorbeeld: hoogte: 184,8 cm: 14 planken Lengte 180 cm

€ 115,35/ scherm

Cookies | Uw privacy | Ecohout is onderdeel van EXZO